Українська мова. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не ввійдеш.


Антоніми

Антоніми (гр. anti - проти та опута - ім’я) – це сло­ва, які мають протилежне значення. Наприклад: любов - ненависть, щастя - горе, великий - малий, чорний - білий, вперед - назад, високо - низько, говорити - мов­чати, радіти - сумувати та ін. Ці антоніми є різнокореневими. Значно більшу за чисельністю групу становлять однокореневі антоніми, утворені за допомогою префіксів, що надають словам протилежного значення.

Для творення однокореневих іменників-антонімів викори­стовується здебільшого префікс не-: воля - неволя, доля - недоля, правда - неправда, щастя - нещастя.

Однокореневі прикметники-антоніми утворюються за до­помогою префіксів без-, не-, проти-, а-, анти-. Наприклад:

совісний - безсовісний, болісний - безболісний, добрий - недобрий, ввічливий - неввічливий, природний - проти­природний, законний - протизаконний, моральний - амо­ральний, нормальний - анормальний, народний - антина­родний, державний - антидержавний.

Антонімія однокореневих дієслів будується на антонімії префіксів в- (у-) - ви-, під- (піді-) – від- (віді-), з- (с-) -роз-, на- роз-, привід- та ін. Наприклад: в’їхати -виїхати, вбігти - вибігти, підійти - відійти, піднести - віднести, зв’язати - розв’язати, сформувати - розформу­вати, насипати - розсипати, накидати - розкидати, при­в’язати - відв’язати, причалити - відчалити.

Наведені антоніми є постійними, незалежними від кон­тексту, тобто загально мовними. Поряд із ними існують контекстуальні антоніми, тобто слова, антонімічні зв’яз­ки між якими виявляються лише в певному контексті. Наприклад:

1.Час пролітає з реактивним свистом.

Жонглює будень святістю і свинством (Ліна Ко­стенко).

2.Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить.

Бляшаний звук води, веселих крапель кроки.

Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить,

І раптом озирнусь, а це вже роки й роки! (Ліна Ко­стенко).

На використанні антонімів побудована така стилістична фігура, як антитеза (гр. antithesis) - зіставлення явищ, фак­тів, подій, думок та ін. з метою їх виділення. Наприклад:

1. Тінь чорна стрімко падає униз -

То білий голуб так злітає вгору (Ліна Костенко).

2. І я іду, і падаю, і знову

Спішу вперед або плетусь назад (В. Симоненко).Українська мова. Граматика української мови, енциклопедія мови.

2 Responses

  1. Марина Says:

    Як називається в боротьби борець якого атакують?
    Атакуючий(який атакує) та …(якого атакуют)?

  2. bogdan Says:

    зсипати,зчепити,зверху

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.